Disclaimer Collinde Adviseert

Algemeen

De onderstaande voorwaarden van deze disclaimer (hierna “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.collindeadviseert.nl). U wordt geadviseerd deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de (algemene) voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de (algemene) voorwaarden van deze producten en diensten. Collinde Adviseert behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te kunnen wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, wijzigingen heeft ondergaan.

Gebruik van de website

De op of via deze internetsite aangeboden informatie is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en behelst geen advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Collinde Adviseert er naar streeft juiste, volledige en actuele informatie (uit betrouwbaar geachte bronnen) aan te bieden, verstrekt Collinde Adviseert expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Collinde Adviseert garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Collinde Adviseert is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op haar website. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Collinde Adviseert beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en eigenaren Collinde Adviseert.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Collinde Adviseert zogenaamde hyperlinks naar internetsites of feeds van derden weergeeft, betekent dit niet dat Collinde Adviseert de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Collinde Adviseeert aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Collinde Adviseert niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Collinde Adviseert, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Collinde Adviseert of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Collinde Adviseert is het niet toegestaan links naar sites van Collinde Adviseert weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Collinde Adviseert stuurt, kunnen onveilig zijn. Collinde Adviseert raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Collinde Adviseeert te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Collinde Adviseert te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Collinde Adviseert en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Collinde Adviseert op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Collinde Adviseert of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Klachtenservice

Collinde Adviseert stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag of klacht kenbaar maakt. Op basis van uw informatie kan Collinde Adviseert proberen een passende oplossing te vinden en haar dienstverlening te verbeteren. Zie de contactgegevens van Collinde Adviseert op deze site.